Speciale opvang en onderwijs

x

Het is niet gemakkelijk wanneer je zorgt voor een kind met een beperking. Er zijn tegenwoordig meerdere mogelijkheden voor opvang. Naast speciale voorzieningen kun je steeds vaker kiezen voor opvang en onderwijs in het reguliere circuit. Kijk op de website van Passend Onderwijs, verzamel informatie en overleg met betrokken hulpverleners welke mogelijkheden er zijn en wat het beste aansluit bij jouw kind.

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het stadskantoor. Het Zorgloket heeft ook een balie bij Wijkracht, Deldenerstraat 20. Van maandag t/m donderdag van 8.30 – 16.30 uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur is hier een medewerker van het Zorgloket aanwezig om u te helpen.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Ouders&OnderwijsTwente

i

Ouders&OnderwijsTwente is een buiten- en bovenschoolse organisatie voor, door en van ouders met schoolgaande kinderen. Ouders&OnderwijsTwente richt zich op het informeren van ouders en onderwijs inzake onderwijszaken, het ondersteunen van de participatie van ouders in inspraakorganen en het organiseren van bijeenkomsten over het onderwijs.

info@oudersenonderwijstwente.nl

Plein Midden Twente

i

Samenwerkingsverband 23.02 geeft uitvoering aan passend onderwijs in de regio Twente Zuid. Subregio Plein Midden Twente (PMT) bestaat uit alle scholen voor primair onderwijs in Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen. Binnen Plein Midden Twente werken de deelnemende besturen en de bijbehorende basisscholen, de scholen voor speciaal (basis-) onderwijs en de gemeenten samen om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven.

Oldenzaalsestraat 129-131
7557GJ HENGELO OV

0742556950
info@pleinmiddentwente.nl

SWV 23-02 Primair Onderwijs

i

De Stichting SWV 23-02 is het samenwerkingsverband primair onderwijs voor Twente. Het SWV bestaat uit 165 basisscholen en 6 speciale basisscholen. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband 9 scholen voor speciaal onderwijs. Dit zijn onder andere scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met een lichamelijke beperking, kinderen met gedrags-­ en opvoedingsmoeilijkheden en kinderen die langdurig ziek zijn. Samen zijn ze binnen het SWV 23-02 verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs en ondersteuning aan ruim 36.000 leerlingen.

Postbus 34
7480AA HAAKSBERGEN

0850471102
info@swv2302.nl

Mijn kind heeft een beperking: zijn er speciale opvangmogelijkheden en scholen in Hengelo?

De Kapstok Leerwerktrajecten

i

De Kapstok Leerwerktrajecten is in de regio Twente het expertisecentrum voor de arbeidsmarktgerichte leerweg. De Kapstok heeft voor moeilijk bemiddelbare jongeren een onderwijsprogramma ontwikkeld dat uitgevoerd wordt in goed uitgeruste leerwerkplaatsen en biedt de jongeren door middel van de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg de mogelijkheid om zich technische en sociale vaardigheden eigen te maken en werkervaring op te doen.

Krabbenbosweg 91
7555ED HENGELO OV

0742503890
dekapstok@attendiz.nl

De Bouwsteen

i

De Bouwsteen is een school voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een gedragsproblematiek voortkomend uit een autisme spectrum stoornis en/of een gedragsstoornis. De Bouwsteen heeft een SO afdeling (leeftijd 4 - 12 jaar) en een VSO afdeling (12 – 20 jaar). De Bouwsteen heeft een intensieve samenwerking met Ambiq, een orthopedagogische behandelsetting. Ongeveer 40% van onze leerlingen (zowel SO als VSO) verblijven op de woongroepen van Ambiq op het terrein van het Gezondheidspark.

Anna Reynvaanweg 50
7555SG HENGELO OV

0887776190
debouwsteen@attendiz.nl

De Stapsteen De Zevensprong | onderbouw

i

De Stapsteen verzorgt voor ongeveer 170 leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS), hechting- en angststoornis onderwijsarrangementen op maat vanuit deskundigheid en expertise. De Zevensprong is een speciaal onderwijs school voor Jonge Risico Kinderen (JRK). De Zevensprong is ondergebracht in het schoolgebouw van De Stapsteen. In gebouw 9-11 kunnen de leerlingen de leerjaren 1, 2 en 3 volgen en in gebouw 5-7 de leerjaren 3 t/m 8.

Jacques Perkstraat 9-11
7552JR HENGELO OV

0742504540
destapsteen@attendiz.nl

SO 't Iemenschoer

i

't Iemenschoer is een cluster 3 school voor Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerenden (SO-ZML). De school wordt bezocht door leerlingen van vier tot en met twaalf jaar die allen een ontwikkelingsachterstand hebben. Een aantal leerlingen heeft een ontwikkelingsachterstand in combinatie met één of meerdere stoornissen. De leerlingen die 't Iemenschoer bezoeken profiteren van de aangepaste onderwijs- en zorgomgeving die optimaal is ingericht op hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperkingen.

Ruijsdaelstraat 49
7556WS HENGELO OV

0742918727
info@iemenschoer.net

Aveleijn Kinderdagcentrum De Toermalijn

i

De Toermalijn biedt behandeling en begeleiding aan kinderen van 0 tot en met 18 jaar met een (meervoudige) verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand in een veilige en vertrouwde omgeving.

Kroeskarperstraat 11
7559HB HENGELO OV

0742559030

SBO Beyaert locatie Elsbeekweg

i

Scholengemeenschap Beyaert is een katholieke school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO), die zich richt op de ontwikkeling en de begeleiding van leerlingen, voor wie een specifieke leerweg noodzakelijk is. De school kent twee locaties. Op beide locaties – Elsbeekweg en Schützstraat – wordt onderwijs gegeven aan kinderen van 6 tot en met 12 jaar. De locatie Elsbeekweg wordt bezocht door kinderen die op de basisschool zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen. Het zijn vooral kinderen die kampen met een leerstoornis zoals dyslexie, A.D.H.D., PDD-nos of die een informatieverwerkingsprobleem hebben.

Elsbeekweg 10
7557CC HENGELO OV

0742916985
info@sbo-beyaert.nl

De Stapsteen De Zevensprong | bovenbouw

i

De Stapsteen verzorgt voor ongeveer 170 leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS), hechting- en angststoornis onderwijsarrangementen op maat vanuit deskundigheid en expertise. De Zevensprong is een speciaal onderwijs school voor Jonge Risico Kinderen (JRK). De Zevensprong is ondergebracht in het schoolgebouw van De Stapsteen. In gebouw 9-11 kunnen de leerlingen de leerjaren 1, 2 en 3 volgen en in gebouw 5-7 de leerjaren 3 t/m 8.

Jacques Perkstraat 5-7
7552JR HENGELO OV

0742504540
destapsteen@attendiz.nl

SBO Beyaert locatie Schutzstraat

i

Scholengemeenschap Beyaert is een katholieke school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO), die zich richt op de ontwikkeling en de begeleiding van leerlingen, voor wie een specifieke leerweg noodzakelijk is. De school kent twee locaties. Op beide locaties – Elsbeekweg en Schützstraat – wordt onderwijs gegeven aan kinderen van 6 tot en met 12 jaar. De locatie Schützstraat wordt bezocht door kinderen, die op de basisschool zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen. Het zijn veelal kinderen met een forse leerachterstand.

Schutzstraat 18
7557RH HENGELO OV

0742916994
info@sbo-beyaert.nl

Kan ik leerlingenvervoer aanvragen voor mijn kind vanwege zijn beperking?

Zelf naar school gaan is voor kinderen met een beperking niet altijd vanzelfsprekend. Het leerlingenvervoer is vervoer van en naar school voor kinderen die bijvoorbeeld vanwege ziekte of problemen zelf niet naar school kunnen. Je kunt een aanvraag doen voor (gedeeltelijke) vergoeding van leerlingenvervoer bij de gemeente Hengelo. Om te beoordelen of aangepast vervoer nodig is, vraagt de gemeente Hengelo informatie op zoals medische informatie of een verklaring van de commissie voor begeleiding van de school.

Gemeente Hengelo

i

Gemeente Hengelo. Het stadhuis is gesloten voor renovatie. Voor alle publieksbalies moet u naar het stadskantoor.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

14074

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding